כללי

א.   ברוך הבא לאתר www.firstcall.co.il   - (להלן: ה”אתר"), המנוהל על ידי FirstCall - ערך מוסף לעסק   (להלן: "החברה").

ב.   כל פעולה באתר כפופה לאמור בתקנון זה. כתובת החברה הינה: 98  יגאל אלון, תל אביב. ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות כתובת דוא"ל: info@firstcall.co.il , פקס: 03-509-5510, טלפון: 03-509-5509.

ג.    תנאי השימוש מהווים הסכם בין המשתמש לבין הבעלים ובאים במקום כל הסכם או מצג קודם אלא אם הוסכם בכתב במפורש אחרת והשימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה.

ד.   לחברה נתונה הזכות לשנות את התקנון. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון, כפי שהופיעה באתר במועד השימוש באתר הינה הגרסה המחייבת.

ה.   נוסח תקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

ו.    החברה רשאית שלא לאפשר שימוש באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והיא רשאית לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או להסיר משתמש בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) מסירת פרטים שגויים על ידי משתמש; (ב) פרסום תכנים אשר אינם בבעלות המשתמש; (ג) הפרת תנאי השימוש באר; (ד) ביצוע פעולות אשר ימנעו ו/או ישבשו את השימוש התקין באתר

הגדרות

המונחים המפורטים להלן יקבלו את המשמעות המצויינת לצידם:

"תוכן" משמעו כל שרות, מוצר, אפליקציית תוכנה, מלל, תמונה, סרטון, צליל או כל מידע אחר או ביטוי כלשהו, כולל פרסום ו/או מידע שיווקי המשתמע מכך.

"תאריך קבלה"  משמעו התאריך בו אושרה בכתב (מודפס או אלקטרוני) קבלת הזמנתך.

"הסכם" משמעו הסכם זה המכיל את תנאי השימוש וכן התוכן של כל טופס הזמנה.

"שרות טיפול בשיחות" משמעו שרות מענה שיחות כפי שמוצע באתר מפעם לפעם, בהתאם להגבלות ולתנאי השימוש בהסכם וכמפורט להלן: (א) המספר המוקצה הינו לשימוש העסקי שלך בלבד; (ב)  מענה לשיחות טלפוניות אליך וקבלת הודעות מהשיחות למספר; (ג) העברת ההודעות אליך בין באימייל, בטלפון, בפקס, במסרון (SMS) ובין בדרך מוסכמת אחרת; (ד) ניתוב  שיחות הטלפון והפקס למספר שיוקצה לך או למספר אחר אשר יועד לך;

"השירותים" משמעם שרות טיפול בשיחות, ו/או שרותי פקס וכפי שיפורטו בהזמנתך.

"תשלומים" משמעם תשלומים לחברה כפי שיפורטו באתר או בהודעה אליך מפעם לפעם

"מספר" משמעו מספר טלפון ייחודי באיזור חיוג ישראל או מספרי טלפון אחרים המוצעים באתר מפעם לפעם.

"הזמנה" משמעה ההזמנה שבוצעה על ידך

השירותים

א.   האתר מציע מגוון של מוצרים ושירותים, אשר מתעדכן מעת לעת. האתר כולל פרטים אודות כל מוצר או שירות המוצעים באתר ובכלל זה תיאור המוצר, מפרט, מחיר, מועדי אספקה, אחריות ועוד. לפרטים נוספים אודות המוצרים והשירותים המוצגים באתר ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה.

רישום

א.   המשתמש מתחייב בזאת שכל המידע שיסופק על ידו באתר בין במועד הרישום ובין לאחריו, הינו נכון, מדויק, עדכני ומלא ומתחייב כי המידע יהיה מדויק ומעודכן בכל עת.

ב.   הסכם זה יקבל תוקף בתאריך המוקדם מבין תאריך קבלת האישור על ידינו  או המועד בו החברה תחל לספק לך שרות והוא יהיה תקף עד לסיום התקשרות בין הצדדים, בתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

ג.    באישורך לתנאים הרשומים בשימוש באתר זה אתה מאשר שגילך הינו 18 ומעלה.

ד. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

הזמנות ותקבול

א.   כל הזמנה לקבלת שירות הינה בכפוף להסכם הספציפי עבור ההזמנה וכן תנאי השימוש. בכל מקרה של סתירה, תנאי טופס ההזמנה יגברו על הוראות תנאי השימוש.

ב.   עם אישור ההזמנה על ידך המוצר שהוזמן עובר לביצוע כך שלא ניתן לבצע שינויים בהזמנה. מסיבה זו, יש לוודא את נכונות הפרטים בהזמנה לפני המשלוח. מובהר בזה במפורש, כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל טעות או שגיאה כאמור.

ג.    הינך נדרש לעקוב אחר הודעות שילחו אליך על ידי החברה לאחר אישור ההזמנה לשם המשך הטיפול בהזמנה. החברה לא תישא בכל אחריות למקרה בו הטיפול בהזמנה יושהה או יופסק, במידה ולא תתקבל תגובה להודעות החברה ו/או תתקבל תגובה שאינה מספקת.

ד.   החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנות אשר יתעורר לגביהן חשש להפרת זכויות יוצרים ו/או לפגיעה בפרטיות ו/או להוצאת לשון הרע וכן כל חומר שיכיל הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או עלול להיחשב כפרסום תועבה ו/או יש בו גילוי גזענות ו/או יפר הוראות תקנון זה בכל דרך אחרת.

מתן השירותים

א.   בכפוף לתשלום התמורה, החברה תספק את השירותים שהוזמנו על ידי המשתמש.

ב.   השיחות מתקיימות בהתאם לתסריט שיחה קבוע מראש. במידה ויידרש תסריט שיחות מורכב כזה או אחר, ייתכן והשירות יהיה כרוך בתוספת תשלום.

ג.    בהתאם לבקשת הלקוח, נוכל לספק תמליל שיחות בכפוף לאמור בתנאי השימוש בהזמנה שאושרה על ידינו

ד.   אנו שומרים על זכותנו לספק את השירותים ו/או חלקם באמצעות ספקי משנה. ספקי המשנה יהיו מחויבים אף הם לפעל בהתאם לתנאי שימוש אלה.

ה.   שינוי או מעבר בין חבילות או שירותים יתבצע רק לאחר חתימה על טופס הזמנה עדכני. ידוע ללקוח כי במסגרת מעבר מחבילת שירותים אחת לאחרת, יתכן שתנאי אספקת שירותים מסוימים ישתנו ו/או כי החברה לא תוכל לספק שירותים מסוימים ללקוח.

ו.    ידוע ללקוח, כי תנאי לאספקת השירותים השונים הינו קיומה של תשתית מתאימה הכוללת,  בין היתר, חיבור לאינטרנט, פקס וטלפון. אחריות הלקוח לוודא כי במשך כל תקופת ההתקשרות קיימת ברשותו תשתית מתאימה לקבלת השירותים.

ז.    ידוע ללקוח, כי חלק מהשירותים מסופקים באמצעות צדדים שלישיים ובאמצעים טכנולוגיים מורכבים, אשר לחברה אין שליטה עליהם. לפיכך, החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב במתן השירות הנובע מתקלות שאינן בשליטתה ואשר החברה לא יכלה למנוע אותן במאמץ סביר.

ח.   כמו כן, ידוע ללקוח כי חלק מהשירותים המסופקים על ידה באמצעות צדדים שלישיים, חברות תקשורת ו/או חברות תשתית כפופים להגבלות ולתנאי האחריות של אותם צדדים.

חיובים ותשלומים

א.   רכישת מוצרים באתר תתאפשר באמצעות תשלום בכרטיס אשראי או בהעברת בנקאית לחשבון החברה בתוספת תשלום. באחריות הלקוח לוודא כי אמצעי התשלום הינם בתוקף.

ב.   תשלום באמצעות כרטיס אשראי ייעשה על ידי בעל הכרטיס בלבד. יש להקליד את פרטי כרטיס האשראי או למסור פרטים אלה לנציג החברה בשיחה טלפונית או בהסכם התקשרות, הכל בהתאם להוראות באתר.

ג.    הודעה על אישור ההזמנה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. ההזמנה תיחשב כמאושרת רק לאחר קבלת הודעת החברה בדבר אישור ההזמנה.

ד.   כל החיובים באתר כפופים לשינויים מפעם לפעם. אנחנו נודיע לך מראש על כל שינוי בחיובים בעבור הזמנות שבוצעו על ידך, אולם בכל מקרה אתה מתבקש לבדוק את האתר באופן קבוע והינך מודע לכך שהינך מחויב לכל שינוי שיחול בחיובים, מפעם לפעם, כפי שמצויין באתר או כפי שהודענו לך.

ה.   מוסכם כי תנאי למתן השירותים הינו הפקדת פקדון בסכום השווה לתשלום חודש אחד של מן שירותים ("הפיקדון"). החברה רשאית לנכות כל או חלק מהפיקדון בגין תשלומים שישולמו באיחור ובמקרה כזה תידרש להשלים את הסכום החסר בפיקדון. הפיקדון אינו ניתן להשבה. במקרה של סיום הסכם זה סכום הפיקדון ישמש כתשלום עבור חודש קבלת השירותים האחרון, בכפוף לסיום ההסכם בהתאם להוראות הסכם זה. כל תשלומים אחרים שנקבעו לתשלום מראש אינם ניתנים להחזר

ו.    החברה רשאית להגדיל את סכום הפיקדון מעת לעת בכפוף למתן התראה בכתב, בת 14 יום מראש. יחד עם זאת מוסכם, כי הסכום לא יעלה מעל ל 125% מהתשלום החודשי הגבוה ביותר ששולם על ידך. סכום הפיקדון העדכני יגבה מהחשבון באמצעותו מבוצע החיוב החודשי או באמצעות כרטיס אשראי וזאת עם תום ימי ההודעה המוקדמת כאמור ולמעט במקרה בו תודיע לנו כי הינך מעוניין להפסיק את קבלת השירותים.

ז.    כל החשבוניות, אלא אם כן צויין מפורשות אחרת על גבי החשבונית, הינם לתשלום מיידי. אתה תחוייב באופן יחסי עד לסוף החודש מיום תאריך הקבלה באותו החודש. לאחר מכן תחויב בכל 25 לחודש. כל הסכומים לתשלום תחת הסכם זה לא כוללים מע”מ ו/או מיסים אחרים עפ”י חוק אשר ייווספו לחשבוניות לתשלום בהתאם לתעריפים העדכניים באותם התאריכים.

ח.   כל החשבוניות יישלחו אליך דרך דואר אלקטרוני תקפה בלבד ולא דרך דואר ישראל או כל דרך אחרת.

ט.   עם אישור ההתקשרות, המשתמש מסכים ומייפה בזאת את כוחה של החברה לבצע חיובים אוטומטים מחשבונו או מכרטיס האשראי בהתאם לתאריכי החיוב המופיעים על גבי החשבוניות על ידי השלמת טופס רלוונטי בתצורה שנדרוש או על ידי אישור טלפוני. באם המשתמש לא יספק אישור שכזה החברה לא תוכל לספק למשתמש שירות. תשלום בהעברה בנקאית כרוך בתוספת של 25 ש”ח (או תעריף כפי שיהיה מקובל באותה עת) להעברה לכיסוי הוצאות אדמיניסטרטיביות

י.    במידה ואנו לא נוכל לגבות את התשלום מחשבון הבנק ו/או מכרטיס האשראי מכל סיבה מלבד פקיעת תוקף הכרטיס תחויב ב- 25.00 ש”ח לכיסוי הוצאות אדמיניסטרטיביות. סכום זה ייווסף אוטומטית לחיוב של אותו החודש. אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לחדול ממתן השירותים במקרה כאמור.

יא.  אם מסיבה כלשהי התשלומים לא ישולמו על ידך כסדרם, אנו שומרים את הזכות להודיע לך בכתב (כולל באימייל) על הקפאת השירותים  עד לקבלת התשלום במלואו; במידה ומתן השרות  הושהה והסכמנו להפעיל מחדש את החשבון שלך, בנוסף לתשלום החובות אנו שומרים את הזכות לדרוש תשלום עבור (1) דמי רישום נוספים בסכום כפי שמפורסם באתר החברה באותו מועד; (2) העלאת סכום הפיקדון.

יב.  באם לא שילמת חיוב כלשהו והחשבון שלך הושהה ו/או הוקפא  תחויב בדמי רישום מלאים בעבור הפעלה מחדש של החשבון עבור כל שרות.

יג.   בכפוף לתשלום עבור חיובים נוספים שאנו מוצאים לנכון,  יש באפשרותך לשנות את הודעת המענה ו/או את המספר לחיבור שלוחה ו/או מספר הטלפון הרשום לשירות המענה הטלפוני וזאת לאחר מתן התראה של לפחות 30 יום בכתב לכל שינוי שכזה.

יד.  במידה וקיים צפי לעלייה משמעותית בכמות השיחות שמצריכות טיפול על ידי שרות המענה לשיחות, עליך להודיע לנו בכתב מרגע שאתה מכיר בנסיבות שעשויות ליצור עלייה בכמות שכזו. כשהעלייה המצופה או בפועל עולה על 20% בכל אחד מחודשי השנה מעל לממוצע שבחודש הקודם אנו שומרים את הזכות להודיעך בכתב להגדיל את התשלום לשרות השיחות באופן יחסי לעלייה ו/או לחייב אותך מראש בחשבון על חיובים עתידיים שעשויים להתרחש.

שירות מענה אנושי לעסקים

א.   החברה רשאית לשנות בכל עת את תנאי השירותים המסופקים על ידה, סוגם והיקפם. כמו כן, החברה רשאית להפסיק לספק את השירותים או חלקם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לקבוע מגבלות ביחס לשימוש בשירותים אלה והכל בכפוף להוראות כל דין.

ב.   החברה מספקת מגוון של חבילות שירות, הכוללות שירותים שונים. השירותים שרוכש כל לקוח הינם בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות שיחתם עם הלקוח. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש להסכם שייחתם עם הלקוח, הוראות ההסכם שייחתם עם הלקוח גוברות.

ג.    השירות יסופק על ידי החברה בכל שעות פעילות המוקד: א’ – ה’ בשעות 8:00 – 24:00 ו’וערבי חג בשעות 8:00 -13.00/12 שבת וחגים – סגור. למעט ביום כיפור ו/או במקרים של כח עליון אשר אין לחברה שליטה עליהם ו/או תקלות במוקד המענה הטלפוני של החברה.

ד.   עלות מתן השירות הינה כמפורט באתר וכן וטופס ההזמנה שייחתם עם כל משתמש בנפרד. בכל מקרה של סתירה, המחירים הנקובים בטופס ההזמנה גוברים.

ה.   חלק מהשירותים מתומחרים בהתאם לזמן הטיפול של החברה בפנייה. לפיכך, "דקת שיחה" או "דקת טיפול" משמעה משך זמן השיחה עם הפונה, מעת קבלת השיחה על ידי נציג השירות של החברה ועד לסיום הטיפול בפניה, דהיינו סגירת מסך המחשב בו מתועדת קבלת השיחה, הכולל טיפול בפנייה וכן תיעוד, בירור, העברת השיחה ו/או כל טיפול אחר שבוצעה על ידי נציג השירות של החברה בפנייה.

ו.    החברה מעסיקה צוות נציגים מיומן ואיכותי, אולם אינה מתחייבת כי השירותים יבוצעו בידי נציג פרסונאלי מסוים.

ז.    במסגרת השירותים, עשויה החברה לבצע עבור הלקוח הפצת מסרים באמצעות הודעות SMS, IVR ועוד. המסרים שיועברו והתכנים הכלולים בהם (להלן: "התכנים") הינם באחריותו הבלעדית של הלקוח הלקוח מתחייב, כי התכנים הכלולים במסרים אלה יתבצעו בכפוף להוראות הדין, ובכלל זאת הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 וחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965.

ח.   הלקוח מתחייב כי התכנים לא יכללו תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות דין ובכלל זאת, כל תוכן בלתי חוקי, תוכן המעודד או מסייע בביצוע דבר עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל, תוכן המהווה לשון הרע ו/או הפוגע בפרטיות ו/או תוכן בעל אופי טורדני ו/או מעליב ו/או עוין ו/או מאיים ו/או גזעני ו/או תוכן בעל אופי מיני בוטה ו/או תוכן עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או להסית לאלימות ו/או תוכן הפוגע או מפר זכויות של אחרים ו/או זכויות קנייניות של אחרים ו/או תוכן העלול להוות הטעיה צרכנית ו/או תוכן הנוגע לקטינים ו/או חסויים ו/או תוכן הכולל תוכנת יישום מחשב, קוד זדוניים, "וירוס", "תולעת", "סוס טרויני" או אחר ו/או תוכנות, יישומים, קוד עוין ו/או תוכן, מכל סוג ומין שהוא, שעשוי להוות בסיס לתביעה משפטית, שהחברה עשויה להיות צד לה.

ט.   למען הסר ספק, מובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע העברת תכנים במקרה בו הינה סבורה, לפי שיקול דעתה, כי הדבר עומד בניגוד להתחייבות הלקוח על פי תנאי שירות אלה ו/או מהווה הפרה של הוראות כל דין.  אן בהעברת התכנים כדי ו/או ביצוע השירותים בפועל כדי להעביר את האחריות לתכנים האמורים ו/או למשלוחם לחברה והאחריות לאמור הינה של הלקוח בלבד.

י.    החברה שומרת לעצמה את הזכות (אך לא החובה) להסיר מרשימת התפוצה כל נמען אשר דרש, בעל פה או בכתב, להפסיק את הפצת המסרים אליו ככל שזו נשלחה ממערכות החברה, וזאת אף ללא מתן הודעה ללקוח. מובהר כי הלקוח אחראי בלעדית לקבלת הסכמה כנדרש בחוק  מהנמענים, לכל פעולה המחייבת הסכמה כאמור ונדרשת לצורך ביצוע השירותים.

יא.  במסגרת השירותים עשויה החברה לבצע שיחות טלפוניות עם נמענים. מובהר, כי אין באפשרות החברה להבטיח כי תוכן שיחות טלפונית עם הנמענים יהיה אך ורק בהתאם לתסריט השיחה שנמסר לחברה ובהתקשרותו בהסכם עם החברה, הלקוח מבין כי תוכן השיחה עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות השיחה עם הנמענים. ללקוח לא תהיה כל טענה בעניינים אלו להחברה.

יב.  במסגרת השירותים, עשויה החברה לעשות שימוש במאגרי מידע שהועברו לה ע"י הלקוח או מי מטעמו. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לרישום מאגרי המידע ולניהולם בהתאם להוראות כל דין.

יג.   ידוע ללקוח כי החברה עשויה לתעד ולהקליט את חלק משיחות הטלפון עמו ו/או בין נציגי החברה לנמענים אליהם התקשרה במסגרת מתן השירותים, אולם אין בכך כדי להטיל על החברה אחריות ו/או חובה להקלטת השיחות ו/או לתיעוד השיחות ו/או לשמירה על השיחות המוקלטות. מחובתו של הלקוח לעדכן את לקוחותיו כי השיחות עימם עשויות להיות מוקלטות.

יד.  במסגרת השירותים, החברה מאפשרת ללקוח לבצע הפניית שיחות. הפנייה זו מבוצעת פיזית במכשירי הקצה של הלקוח (טלפון, סלולרי) או דרך ספק השירות של הלקוח. מובהר, כי החברה לא תהא אחראית לכל תקלה הנובעת מהפניית השיחות ובכלל זאת תקלות במכשירו של הלקוח ו/או תקלות הגורמות להפסקת השירותים. יובהר כי תקלות כאמור לא יביאו לביטול החיובים ללקוח והוא יהיה מחויב בתשלום לחברה בהתאם לחבילת השירותים.

טו.  מובהר, כי תהליך ניוד ו/או מעבר של הלקוח בין ספקי שירות שונים ו/או חבילות שירות שונות עשוי להוביל לפגיעה ביכולתו לצרוך את שירותי החברה  לרבות בשל ביטול הפנית השיחות. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה שנובעת כתוצאה מתהליך הניוד וללקוח לא תהיה כל טענה לחברה בעניינים הללו והוא  ימשיך להיות מחויב בהתאם להסכם הפרטני.

טז. באחריות הלקוח לוודא כי הגדרת "הפניית השיחות" ו"עקוב אחרי" במערכת הטלפוניה שבבית העסק שלו, פועלת ותקינה. כמו כן, באחריות המשתמש לוודא כי כל קישור חיצוני שנמסר על ידו לחברה לשליחת הפניות או להתנהלות מול לקוחות המשתמש הינם תקינים. ככל שיתברר לחברה כי קיימת תקלה בקישורים האמורים באחריות הלקוח לטפל בכך.

כוכבית

א.   החברה תקצה ללקוח מספר טלפון לשימושו (להלן: "המספר המוקצה"). מובהר, כי המספר הינו בבעלות החברה ונמסר לשימושו של המשתמש, בתקופת ההסכם בלבד. כי עם סיום ההתקשרות מכל סיבה המשתמש יחדל לעשות של שימוש במספר המוקצה ויבטל כל פרסום המפנה למספר המוקצה. ככל שהפרסומים למספר המוקצה לא יבוטלו, החברה תוסיף ותחייב את המשתמש בתשלומים בגין מתן השירות.

ב.   ידוע למשתמש כי לא ניתן לנייד את המספר המוקצה לספק חלופי/אחר.

ג.    ידוע למשתמש כי בנוסף לעלות החודשית, קיימת עלות נוספת לניתוב שיחות לנייח או נייד, בהתאם לתעריפים שיפורטו בטופס ההזנה וכפי שיתעדכנו מעת לעת.

ד.   המשתמש רשאי לשנות את המספר אליו יפנה המספר המוקצה והשינוי יבוצע תוך 48 שעות ממועד קבלת הודעה בכתב על בקשתו של הלקוח. העלות בגין פעולה זו הינה בהתאם לתעריפים כפי שיהיו באותו מועד.

ה.   מוקד הלקוחות של החברה פועל בימים א’ – ה’ בשעות 9:00 – 17:00 ו’וערבי חג בשעות סגור

מספר וירטואלי

א.   שירות מספר וירטואלי מאפשר ללקוח לקבל מספר טלפון במספר רב של מדינות בהתאם לבחירתו ולנתב את השיחה למספר טלפון שברשותו. שירות מספר וירטואלי מתאים עבור כל אדם ומטרה ומאפשר לעסקים המעוניינים להרחיב את תחומי פעילותם אל מעבר לים ולהפוך לבינלאומיים.

ב.   השירות מאפשר לרכוש מספר וירטואלי מקומי בכל מדינה אשר מופיעה ברשימה. המתקשרים יחייגו למעשה למספר מקומי בעלות מקומית, כאשר בפועל, השיחה תנותב אליך, מבלי שהלקוח יקבל פרטים אודות המדינה ממנה הינך פועל.

ג.    במסגרת הליך ההרשמה של הלקוח לשירות ייערך אפיון של הלקוח ודרישות הרשת והדרישות הטכניות עבור השירותים שנרכשו, אשר באחריות הלקוח לספקם.

ד.   עם השלמת הליך ההרשמה, יקבל הלקוח חשבון ("החשבון") הכולל שם משתמש וסיסמא. פרטים אלה הינם אישיים והלקוח אחראי לשמור אותם בסודיות וכן יאבטח את פרטי החשבון על מנת לוודא כי לא ייעשה בהם שימוש ללא רשותו.

ה.   מובהר כי באחריות הלקוח לעשות שימשו בחשבון, בהתאם להוראות החברה. כל שינוי שיבוצע בחשבון באמצעות ממשק השימוש במספר באחריות הלקוח והוא ישא בכל הפסד, הוצאה ו/או נזק הנובעים בקשר לשימוש האמור.

ו.    ידוע ללקוח, כי כל שימוש בחשבון שלא על-פי הוראותיה והנחיותיה של החברה עשוי להביא לביטול קישורי השיחות ליעדן או למנוע מן הלקוח לבצע שיחות יוצאות.

ז     באחריות הלקוח ליידע את החברה באופן מיידי, אודות כל חדירה, פריצה, אובדן, גניבה, כניסה או שימוש בלתי-מורשים בחשבון או בפרטי החשבון, וזאת מיד עם היוודע לו הדב ו/או אם קיים חשש להתקיימות אירוע כאמור.

ח.   ידוע ללקוח כי איכות השירותים תלויה בעמידתו של הלקוח בדרישות הרשת והדרישות הטכניות, וכי ייתכן שהרשת שבה הוא עושה שימוש אינה עומדת בדרישות המינימליות הנחוצות לצורך שימוש מלא ומשביע רצון בשירותיה ו/או מוצריה של החברה.

ט.   ידוע ללקוח שעלויות הגלישה ותעבורת מידע עשויות לחול במקרה של שימוש ברשת אינטרנט סלולרית המסופקת על-ידי חברות הסלולר וכי עלויות כאמור עולות באופן ניכר במצב של נדידה בינלאומית. הלקוח נושא באחריות הבלעדית לוודא מול המפעיל הסלולרי עמו הוא עובד כי התוכנית הסלולרית שבה הוא מנוי כוללת גלישה ותעבורת מידע בלתי מוגבלת, על מנת להימנע מעלויות נוספות. בשום מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי בגין עלויות נוספות כלשהן שיוטלו על הלקוח בקשר לשימוש בשירותי גלישה ו/או תעבורת מידע.

י.    החברה תנקוט במאמצים מסחריים סבירים על מנת לספק ללקוח מספרים מקומיים במדינות הלוונטיות למתן השירות, בכפוף לדין החל ולכללים והתקנות הנוהגים בכל מדינה. החברה לא תישא באחריות בקשר להיסטוריה של המספרים המקומיים שנרכשו על ידי החברה לטובת הלקוח או בקשר לקיומו של המספר המקומי של הלקוח במאגרי המידע של צד שלישי כלשהו. כל החלפה של מספר מקומי של לקוח, על-פי בקשה בכתב מאת הלקוח, תהא כרוכה בעלויות נוספות בהן יישא הלקוח.

זכויות קניין

א.   אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת, כל תוכן הינו בכפוף לזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, עיצוב מסחרי ו/או כל קניין רוחני בבעלות, בשליטה או ברשיון שלנו או מטעם צד שלישי שהסמיכו אלינו את החומרים שלהם והם מוגנים על פי אמנות בינלאומיות והחוק הישראלי (לרבות זכויות יוצרים על אוסף, ארגון ו/או סידור).

ב.   החברה, ספקיה ונותני השירות שומרים באופן מפורש על כל זכויות קניין רוחני בכל מלל, תוכנות, מוצרים, תהליכים, טכנולוגיה, תוכן וחומרים אחרים שמופיעים באתר. גישה לאתר אינה מעניקה ולא תחשב כמעניקה לאף אדם כל רישיון בזכויות קניין רוחני כלשהן. שמות, סמלילים, אייקונים, עיצובים, סימנים וסיסמאות הינם קניינה של החברה.  סימן המסחר הינו קניין רוחני הרשום ברשות הפטנטים, משרד המשפטים.  כל יתר הסימנים הינם קניין של בעליהם בהתאמה.

ג.    מתן זכות גלישה לאתר אינה מתירה לאף אדם להשתמש בכל סימן מסחרי ו/או כל סימן אחר בדרך כלשהי.

ד.   סימנים מסחריים של החברה  אינם מורשים לשימוש בכל מוצר או שרות שהוא שאינו של החברה בדרך שעלולה ליצור בלבול בקרב לקוחות ו/או בכל דרך שמפחיתה מערך החברה.

ה.   המשתמש אינו רשאי להפיק, לפרסם, להעביר, להפיץ, להציג, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, למכור או להשתתף במכירות, או לנצל בכל צורה שהיא בשלמות או חלקית כל תכולה של האתר או חומר הקשור אליו. כל חומר בשימוש באתר הינו רכוש של החברה ו/או של ספקיה ומוגן על ידי אמנות בינלאומיות של זכויות יוצרים. ייצור, שינוי, הפצה, העברה, פרסום, תצוגה, העתקה ו/או הצגה של התוכן של אתר זה הינו אסור לחלוטין.

ו.    החברה מעניקה למשתמש אישור מוגבל לגישה וצפייה אישית באתר אבל לא להוריד או לשנות את האתר או חלק ממנו או תוכן מלבד אם נתקבל אישור מפורש בכתב מאת החברה. מבלי לפגוע באמור מודגש בזאת שהרישיון שניתן למשתמש אינו מעניק היתר מכירה או שימוש מסחרי באתר או בתוכנו; בכל אוסף ושימוש בכל מוצר, רשומות, תיאורים או מחירים; כל שימוש באתר כנגזרת או בתכולתן; כל שימוש באספני מידע, רובוטים או כל אספני מידע משוכפל, מועתק, נמכר, נמכר מחדש או מידע אחר, ניצול לשימוש מסחרי מבלי הסכמה מפורשת בכתב מאת החברה. אינך רשאי למסגר או להשתמש בטכניקות מסגור בכדי לשמור חלק מהאתר (כולל תמונות, מלל, עיצוב מבנה עמוד או אחר) של החברה ללא הסכמתה בכתב. כל שימוש ללא אישור מבטל את אישור השימוש או הרישיון שניתן על ידי החברה.

מדיניות פרטיות

א.   אנו מחויבים לעשיית עסקים אינטרנטיים תוך שמירה על סטנדרטים של אתיקה הגבוהים ביותר וכן מחויבים לספק שירות טוב ללקוחותינו.

ב.   בכדי לספק שרות טוב יותר, אנו משתמשים ב”עוגיות". עוגיה הינה פיסת מידע קטנה הנשלחת לדפדפן שלך מהשרת ומאוכסנת בדיסק הקשיח במחשב שלך. השימוש בעוגיות הינן למטרות אדמיניסטרטיביות בכדי לזהות באילו איזורים באתר צפית כך שבפעם הבאה שתבקר אותנו דפים אלו יהיו נגישים מיידית, אנו משתמשים כמו כן במידע זה בשביל להתאים אליך את התוכן שאתה רואה באתר.

ג.    הדפדפן שלך יכול להיות מוגדר כך שיתריע כאשר נשלחות עוגיות ו/או לחסום את שליחתן, אך פעולה זו יכולה להפריע לשימוש בחלק מהשירותים שלנו.

ד.   המידע המאוחסן באתר זה מוגן על ידי שם משתמש וסיסמה וטכנולוגיית הצפנה גבוהה ונשמר בנפרד לחלוטין בכדי להגן על המידע האישי שלך כנגד גישה לא מורשית וחשיפה. מכאן אפוא שאת שם המשתמש והסיסמה שלך אין לחלוק עם אף אחד. אם איבדת או חלקת את שם המשתמש והסיסמה שלך עם אחרים, רצוי שתיצור עמנו קשר בכדי שנפיק עבורך שם משתמש וסיסמה חדשים.

ה.   אנו עשויים לחשוף מידע אישי שלך כמענה לדרישה מגורם חוקי ו/או כתגובה לאכיפת המדיניות שלנו ו/או בכדי למנוע פגיעה פיסית ברורה ו/או הפסד כלכלי ו/או בכדי לדווח על חשד לפעילות בלתי חוקית / פלילית.

ו.    החברה וצדדים קשורים שלה ו/או שותפים עסקיים עשויים לשלוח לך הודעות אלקטרוניות ומכתבי מערכת באם הבעת רצון לקבל מידע שכזה בעת הרשמתך לשירות זה. בנוסף לכך להגנת פרטיותך כל ההודעות / מכתבים נשלחים אליך דרך סביבה מאובטחת. הינך רשאי להסיר את עצמך מרשימת הקידום בכל עת שהיא באמצעות שליחת אימייל המציין שאתה מעוניין שנסיר אותך מהרשימה.

ז.    החברה רשאית לשנות את מדיניות הגנת הפרטיות מפעם לפעם. כל תיקון מקבל תוקף אוטומטי תוך 30 יום מתאריך פרסום התיקון שמופיע באתר.

הגבלת על אחריות

      החברה אינה אחראית בכל צורה מפורשת או משתמעת לפעילות הנעשית באתר או למידע, תוכן, חומרים, מוצרים או שירותים הכלולים או נגישים אליך דרך האתר אלא אם כן רשום מפורשות אחרת בכתב. אתה מסכים מפורשות ששימושך באתר הוא על אחריותך בלבד.

ב.   החברה מסירה כל אחריות מפורשת או משתמעת לפעילות מסחרית ו/או שירות למטרות כלשהן שלך באתר. החברה אינה מתחייבת כי האתר, מידע, תוכן, חומרים, מוצרים (כולל תוכנה) שירותים או כל דבר המתאפשר דרך האתר, השרתים או אימיילים הנשלחים מהאתר  נקיים מווירוסים או כל מרכיב מזיק אחר והחברה לא תהיה אחראית לנזק כל שהוא הנובע משימוש באתר או ממידע, תוכן, חומרים, מוצרים (כולל תוכנה) או שירותים כלולים או המתאפשרים דרך האתר כולל אך לא רק, נזק ישיר, עקיף, מקרי, נסיבתי או תוצאתי אלא אם כן מצוין מפורשות אחרת בכתב.

ג.    ידוע למשתמש כי החברה תספק את השירותים באמצעות צדדים שלישיים. החברה תעשה כל מאמץ על מנת לאפשר את זמינות השירותים  כפי שהם יכולים להיות מסופקים או תלויים בגורם שלישי, אם זאת המשתמש מודע לכך שהחברה אינה יכולה להבטיח את רציפות השרות ושאין לה אחריות לגבי הפרעות או עיכובים הנגרמים משירותים אלו.

ד.   בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל הפסד או נזק ישיר או עקיף, מיוחד או תוצאתי שנוצר או נובע מביצוע או הפרה של הסכם זה.

ה.   מבלי לגרוע באמור, אחריות החברה בכל הקשור להסכם זה, לא תהיה בשום נסיבות מעל לסך סכום התקבולים שקבלנו תחת הסכם זה בשני החודשים שקדמו לתאריך בו נוצרה האחריות או שהצטברה מהתקופה של תחילת ההסכם במקרה בו התקופה קצרה משלשה חודשים.

ו.    בשום נסיבות שהן לרבות בגין עוולה, הסכם, אחריות קפידה או סוג אחריות אחר, החברה או מי משותפיה, עובדיה, דירקטורים, מנהלים, סוכנים, ספקים או מפיצים אחראים כלפי המשתמש או כלפי כל אדם אחר לכל מקרה של נזק עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי הפסד או נזק מכל סוג הנובעים בהקשר או הנובעים משימוש או חוסר שימוש באתר, לרבות אך לא רק, נזקים על אובדן רווחים, אובדן מוניטין, איבוד מידע, עצירת עבודה, דיוק בתוצאות, כשל מחשבים או תקלה גם אם לנציג מורשה של החברה נאמר מראש או היה אמור לדעת על אפשרות לנזק שכזה.

ז.    המשתמש מסכים לפצות ולשפות את החבר מפני כל הטענות, נזקים, עלויות והוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי הדין, הנובעים ו/או הקשורים לשימוש שיעשה על ידו באתר ו/או כל הפרה שלך של התנאים והגבלות.

ח.   מערכת היחסים בין החבר למשתמש היא של קבלן עצמאי ושום דבר בהסכם זה לא מגדיר את היחסים כיחסי שותף, סוכן או נציג של האחר.

ט.   מטבעה של רשת האינטרנט והעובדה שהגישה לאתר מצריכה אמצעים שמחוץ לשליטת החברה, החברה אינה אחראית לבעיות טכניות שהמשתמש נתקל בהן באתר. עם זאת, באם אתה נתקל בבעיות טכניות הקשורות לתפעול האתר, תוכל ליצור קשר עם שירות הלקוחות. אנחנו לא מבטיחים שנוכל לסייע לך לפתור כל בעייה טכנית שתיתקל בה אולם נעשה את מיטב יכולתנו לטיפול בתקלה.

י.    באחריות הלקוח לוודא כי הגדרת "הפניית השיחות" ו"עקוב אחרי" במערכת הטלפוניה שבבית העסק שלו, פועלת ותקינה. כמו כן, באחריות המשתמש לוודא כי כל קישור חיצוני שנמסר על ידו לחברה לשליחת הפניות או להתנהלות מול לקוחות המשתמש הינם תקינים. ככל שיתברר לחברה כי קיימת תקלה בקישורים האמורים באחריות הלקוח לטפל בכך.

יא.  מובהר, למען הסר ספק, כי החברה אינה מתחייבת להגדרת זמן המתנה מקסימאלי עד למתן מענה על ידי המוקדנית של החברה.

סיום ההסכם

א.   סיום הסכם זה, מבלי לפגוע בזכויות הצבורות של הצדדים יהיה במועד הסיום.

ב.   אנחנו יכולים לסיים באופן מיידי את ההסכם בכל עת על ידי הודעה בכתב אליך בתנאים להלן: (א) במקרה של חשד כי אתה או מי מטעמך, עושה שימוש בשירותים שעלול להפר את אחריותך שנקבעה בהסכם זה; או- (ב) אתה מפר בהפרה מהותית אילו מהחובות שלך במסגרת הסכם זה שלא תוקנה (באם ההפרה ניתנת לתיקון) בתוך 14 ימים מיום ההודעה בכתב המחייבת אותך לעשות זאת, או- (ג) אתה או מי מטעמך- עומד לא לפרוע את חובותיך הכספיים במועדם או משהה את תשלומם, או מאיים לעשות כן; אם נאמן, מנהל או כונס נכסים נוקט בצעדים כדי להשתלט על כל או חלק מנכסיך; אם אתה או מי מטעמך עומד להיות במצב של חדלות פירעון או כונס נכסים או מציע לזמן אסיפה של נושיך או כל פעולה הננקטת בנוגע לחדלות הפירעון שלך; או כל צעד דומה הננקט בגין פשיטת רגל או חדלות פירעון שלך; (ד) מקרה שללקוח יש מספר רב של תלונות על השירות או שמצהיר שאינו מרוצה מהשירות.

ג.    כל צד רשאי לסיים הסכם זה בהודעה מוקדמת בכתב לצד השני לא פחות מ 30 ימים, לגבי חשבונות חודשיים. חשבונות שנתיים מבצעים מיוחדים כפופים לתקופה של 12 חודשים רצופים של שירות.

ד.   עם סיום ההסכם מכל סיבה: (א) אנו נפסיק לספק לך את השירותים; (ב) אתה תפסיק כל שימוש במספר שהוקצה לך על פי הסכם זה ויהיה עליך, לפי שיקול דעתנו המחלטת והבלעדית, להשמיד את כל המכתבים, כרטיסי ביקור, חומרי קידום המכירות וחומרים אחרים שברשותך הנושאים מספר זה, להסיר את כל ההפניות למספר, לרבות, אך לא רק, מהדואר האלקטרוני שלך ולהפסיק את כל פעילויות קידום המכירות ופעילות השיווק העושים שימוש בשירותינו/מספרינו; (ג) אתה תודיע מיידית ​לכל אנשי הקשר שלך ולכל רשות רלבנטית וכל אדם אחר על השינוי במספרך;

ה.         סיום התקשרות בין הצדדים אינו פוגע או גורע בכל עילת תביעה שעמדה לכל צד לפני מועד הפקיעה או הסיום

כללי

א.   כותרות תנאי שימוש נועדו למטרות סדר ונוחות בלבד ובשום אופן לא מגדירות או מצמצמות את היקפה של כל הוראה בתנאי שימוש אלה.

ב.   אי אכיפת תנאי שימוש אלו עקב הפרתם על ידי הלקוח או אחרים אינו מהווה ויתור ולא יגביל את החברה ביחס להפרה כזו או כל הפרה לאחר מכן.

ג.          בגלישה באתר ורכישת השירותים הלקוח מסכים ומאשר כי חוקי מדינת ישראל יחולו על תנאי השימוש ועל כל מחלוקת מכל סוג שעלולה להתעורר בין ההחברה ללקוח

חייגו 6509* או מלאו את הפרטים ונחזור אליכם תוך 15 דקות

חייגו 6509* או מלאו את הפרטים ונחזור אליכם תוך 15 דקות

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
ווטסאפ
FirstCall - תמיכה לייב
מכירות |שירות לקוחותאורליWhatsApp
מכירות |שירות לקוחותנטליWhatsApp
מכירות |שירות לקוחותאביWhatsApp
× How can I help you?
Skip to content